SZUKAJ


OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRON www.citroen-media.pl

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Dostępu i Korzystania Ze Strony www. citroen-media.pl dalej zwane ("Ogólne Warunki”) Witryna internetowa www.citroen-media.pl dalej zwana („ Strona”) jest publikowana przez Citroën Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, kod pocztowy 02-219, spółkę zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000030735, nr NIP 527-00-11-298, kapitał zakładowy 24.200.000,- PLN dalej zwana ("Citroen”)

Strona utrzymywana jest na serwerach: PSA - Peugeot - Citroën Immeuble PZ 03 42 rue Jean-Pierre Timbaud 78 307 Poissy Cedet, Francja.

2. Ochrona własności intelektualnej

Citroën Polska zastrzega, iż poszczególne elementy znajdujące się na Stronie:

a) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to zdjęć, tekstów, rysunków, sekwencji animowanych, filmów itp.

b) podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.), w szczególności: wzory przemysłowe modeli pojazdów prezentowanych na Stronie, znak słowny i słowno – graficzny Citroën, logo, znaki towarowe prezentowanych na Stronie modeli pojazdów.

Wymienione elementy podlegające ochronie stanowią własność intelektualną Automobiles Citroën S.A. z siedzibą w Paryżu lub osób trzecich, które udzieliły zgody na ich użycie.Kopiowanie, wykorzystywanie dla celów komercyjnych, dokonywanie opracowań przy użyciu jakichkolwiek nośników (papierowych, cyfrowych etc.) całości lub części powyższych elementów bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie jest zabronione. Wszelkie znaki oraz logo oznaczone na Stronie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela tych znaków oraz logo.

3. Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje oraz ilustracje umieszczone na Stronie opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji..Wyposażenie prezentowanych na Stronie pojazdów jest wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym, może być niedostępne w zależności od wersji i modelu pojazdu. Citroën może w każdej chwili bez podania przyczyny dokonać zmiany na Stronie w szczególności charakterystyk technicznych, wyposażenia, opcji, dostępnych kolorów wnętrza i nadwozi pojazdów. Citroën zastrzega, że kolorystyki pojazdów przedstawione na Stronie mogą różnić się od rzeczywistej kolorystyki pojazdów.

Wszelkie cenniki i propozycje cen są jedynie zalecanymi cenami maksymalnymi na terenie Rzeczypospolitej Polski i w żadnym wypadku nie wiążą Citroën. Przedstawiane modele lub ich wersje, w tym także wersje wyposażenia, opcje, akcesoria etc. są produktami proponowanymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ich dostępność w innych krajach należy potwierdzić niezależnie w wybranym kraju.

Wszelkie dane zawarte na Stronie mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

4. Ochrona danych osobowych

Osoba korzystająca ze Strony, dalej zwana („ Użytkownik”) jest obowiązana do podania następujących danych osobowych: nazwisko, imię, adres, numer telefonu i faksu , Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) Użytkownik podając swoje dane osobowe i zaznaczając wyrażenie zgody akceptuje przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Citroёn Polska Sp. z o.o. (z siedzibą: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa) i wykorzystywanie ich w celach marketingowych, handlowych oraz na potrzeby statystyki handlowej Citroёn Polska Sp. z o.o. Dane mogą zostać udostępniane Automobiles Citroёn, (adres: 17 rue Fructidor - Colisée III, 75017 Paryż), spółkom z grupy PSA Peugeot Citroёn, (adres: 42, rue Jean-Pierre Timbaud, 78 307 Poissy Cedex, Francja) oraz autoryzowanym dystrybutorom i serwisom Citroёn, a także podmiotom działającym dla wykonania celu określonego w poprzednim zdaniu na zlecenie Citroen Polska. W tym zakresie administrator zostaje upoważniony do przekazania danych zagranicę. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do podanych danych, a także prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej ( zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

5. Zarządzanie hasłami

Aby uzyskać dostęp do strony internetowej, należy wprowadzić przede wszystkim nazwę użytkownika i wybrane hasło. Hasło jest ściśle poufne a Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania jego poufności. Z tego tytułu Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie hasła i Citroën nie może w żadnym wypadku odpowiadać za straty lub szkody spowodowane jego użyciem. Należy bezzwłocznie poinformować Citroën o wszelkim bezprawnym użyciu hasła i wylogować się po każdym wejściu na niniejszą Stronę.

6. Informacje dotyczące systemu “Cookies”

Strona zawiera system “cookies” ( pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na przeglądarce internetowej Użytkownika. Ma to na celu nadanie identyfikacji przeglądarce Użytkownika. Cookies rejestrują sposób, w jaki Użytkownik używa Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Dzięki tym danym określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Użytkownik może dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie dokonanie ustawień własnej przeglądarki internetowej

7. Hiperłącza

Uruchomienie hiperłącza tekstowego do Strony wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Citroën.

Citroën nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jak również produkty lub usługi oferowane na stronach, z którymi strona www.citroen-media.pl zostałaby połączona za pomocą hiperłącz tekstowych lub jakichkolwiek innych łączy.

8. Zabezpieczenia

W ramach używania Strony Użytkownik jest zobowiązany do :

- nie dokonywania żadnych operacji, które mogłyby spowodować awarie informatyczne, operacyjne lub wszelkiego innego rodzaju zakłócające działanie strony lub serwerów dostępnych za pośrednictwem strony. W szczególności Użytkownik w przestrzeni utworzonej na stronie będzie udostępniał jedynie informacje, dane, dokumenty i pliki, które są niezawodne, nie powodują zakłóceń i nie zaburzają prawidłowego działania strony lub serwerów dostępnych za pośrednictwem strony.

- przestrzegania obowiązujących, krajowych i międzynarodowych, przepisów ustawowych i wykonawczych jak również praw podmiotów trzecich - nie działania na szkodę wizerunku Grupy PSA Peugeot Citroën z jakiegokolwiek tytułu i w jakiejkolwiek formie.

Citroën zobowiązuje się do wdrożenia wszystkich niezbędnych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji udostępnianych przez Użytkowników w przestrzeni utworzonej przez Stronę.

9. Ograniczona odpowiedzialność

Użytkowanie Strony dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika. Citroën oraz spółki z Grupy PSA, nie mogą zostać uznane za odpowiedzialne za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, takie jak szkody majątkowe, utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, utrata spodziewanych zysków, które mogą wyniknąć z używania Stron lub serwisów internetowych z nimi związanych.

Citroën zaznacza, iż niektóre produkty lub usługi przedstawiane na Stronie mogą podlegać przepisom szczególnym, ograniczeniom lub – w niektórych krajach - zakazom.

Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie do sprawdzenia czy którakolwiek z usług dostępnych na Stronie jest zabroniona w kraju, z którego nawiązuje połączenie ze Stronom.

10. Zawieszenie lub odmowa dostępu do strony

Citroën może w dowolnym momencie ograniczyć lub zawiesić czasowo lub na stałe Państwa dostęp do strony www.citroen-media.pl w przypadku :

- dokonanego naruszenia Ogólnych Warunków niezależnie od możliwości wykonania przez Citroën wszelkich innych przypadających jej praw

- problemów technicznych związanych z infrastrukturą służącą do uruchomienia i funkcjonowania strony

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Strony i niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z użytkowania Strony będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Citroën.